Klasyfikacja środków trwałych

Dział 0: Grunty
UŻYTKI ROLNE, GRUNTY LEŚNE, GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, Użytki ekologiczne, Tereny różne, Nieużytki, GRUNTY POD WODAMI

Dział 1: Budynki
BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNKI NIEMIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Dział 2: Budowle przemysłowe
BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH, RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, INFRASTRUKTURA TRANSPORTU, POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Dział 3: KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE, TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE, MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE, TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

Dział 4: MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
OBRABIARKI DO METALI, MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM, MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW, PIECE PRZEMYSŁOWE, URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA, MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH, POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Dział 5: MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE, MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH, MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH, MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO, MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ, MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO, MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

Dział 6: URZĄDZENIA TECHNICZNE
ZBIORNIKI NAZIEMNE, URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII, URZĄDZENIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE, DŹWIGI I PRZENOŚNIKI, URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE, URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE, POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE

Dział 7: ŚRODKI TRANSPORTU
Tabor kolejowy, Tabor tramwajowy, POJAZDY MECHANICZNE, Tabor konny, POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY, TABOR PŁYWAJĄCY, TABOR LOTNICZY, Pozostałe środki transportu

Dział 8: NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Dział 9: INWENTARZ ŻYWY
9 INWENTARZ ŻYWY


SRODKI-TRWALE · © Studio JZK · infolinia 800 800 128 · 58 782 36 00 · www.jzk.pl